Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bat

Cách chia động từ bat rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bat ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BAT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bat bating batted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bat bat bats bat bat bat
Hiện tại tiếp diễn am bating are bating is bating are bating are bating are bating
Quá khứ đơn batted batted batted batted batted batted
Quá khứ tiếp diễn was bating were bating was bating were bating were bating were bating
Hiện tại hoàn thành have batted have batted has batted have batted have batted have batted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been bating have been bating has been bating have been bating have been bating have been bating
Quá khứ hoàn thành had batted had batted had batted had batted had batted had batted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been bating had been bating had been bating had been bating had been bating had been bating
Tương Lai will bat will bat will bat will bat will bat will bat
TL Tiếp Diễn will be bating will be bating will be bating will be bating will be bating will be bating
Tương Lai hoàn thành will have batted will have batted will have batted will have batted will have batted will have batted
TL HT Tiếp Diễn will have been bating will have been bating will have been bating will have been bating will have been bating will have been bating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bat would bat would bat would bat would bat would bat
Conditional Perfect would have batted would have batted would have batted would have batted would have batted would have batted
Conditional Present Progressive would be bating would be bating would be bating would be bating would be bating would be bating
Conditional Perfect Progressive would have been bating would have been bating would have been bating would have been bating would have been bating would have been bating
Present Subjunctive bat bat bat bat bat bat
Past Subjunctive batted batted batted batted batted batted
Past Perfect Subjunctive had batted had batted had batted had batted had batted had batted
Imperative bat Let′s bat bat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. dream singles search.

Nên đọc
Close
Back to top button