Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Poke

Cách chia động từ poke rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ poke ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: POKE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to poke poking poked
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn poke poke pokes poke poke poke
Hiện tại tiếp diễn am poking are poking is poking are poking are poking are poking
Quá khứ đơn poked poked poked poked poked poked
Quá khứ tiếp diễn was poking were poking was poking were poking were poking were poking
Hiện tại hoàn thành have poked have poked has poked have poked have poked have poked
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been poking have been poking has been poking have been poking have been poking have been poking
Quá khứ hoàn thành had poked had poked had poked had poked had poked had poked
QK hoàn thành Tiếp diễn had been poking had been poking had been poking had been poking had been poking had been poking
Tương Lai will poke will poke will poke will poke will poke will poke
TL Tiếp Diễn will be poking will be poking will be poking will be poking will be poking will be poking
Tương Lai hoàn thành will have poked will have poked will have poked will have poked will have poked will have poked
TL HT Tiếp Diễn will have been poking will have been poking will have been poking will have been poking will have been poking will have been poking
Điều Kiện Cách Hiện Tại would poke would poke would poke would poke would poke would poke
Conditional Perfect would have poked would have poked would have poked would have poked would have poked would have poked
Conditional Present Progressive would be poking would be poking would be poking would be poking would be poking would be poking
Conditional Perfect Progressive would have been poking would have been poking would have been poking would have been poking would have been poking would have been poking
Present Subjunctive poke poke poke poke poke poke
Past Subjunctive poked poked poked poked poked poked
Past Perfect Subjunctive had poked had poked had poked had poked had poked had poked
Imperative poke Let′s poke poke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button