Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Battle

Cách chia động từ battle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ battle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BATTLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to battle battling battled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn battle battle battles battle battle battle
Hiện tại tiếp diễn am battling are battling is battling are battling are battling are battling
Quá khứ đơn battled battled battled battled battled battled
Quá khứ tiếp diễn was battling were battling was battling were battling were battling were battling
Hiện tại hoàn thành have battled have battled has battled have battled have battled have battled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been battling have been battling has been battling have been battling have been battling have been battling
Quá khứ hoàn thành had battled had battled had battled had battled had battled had battled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been battling had been battling had been battling had been battling had been battling had been battling
Tương Lai will battle will battle will battle will battle will battle will battle
TL Tiếp Diễn will be battling will be battling will be battling will be battling will be battling will be battling
Tương Lai hoàn thành will have battled will have battled will have battled will have battled will have battled will have battled
TL HT Tiếp Diễn will have been battling will have been battling will have been battling will have been battling will have been battling will have been battling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would battle would battle would battle would battle would battle would battle
Conditional Perfect would have battled would have battled would have battled would have battled would have battled would have battled
Conditional Present Progressive would be battling would be battling would be battling would be battling would be battling would be battling
Conditional Perfect Progressive would have been battling would have been battling would have been battling would have been battling would have been battling would have been battling
Present Subjunctive battle battle battle battle battle battle
Past Subjunctive battled battled battled battled battled battled
Past Perfect Subjunctive had battled had battled had battled had battled had battled had battled
Imperative battle Let′s battle battle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/matchmaking-long-island/.

Nên đọc
Close
Back to top button