Perturb

Cách chia động từ perturb rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ perturb ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: PERTURB

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to perturb perturbing perturbed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn perturb perturb perturbs perturb perturb perturb
Hiện tại tiếp diễn am perturbing are perturbing is perturbing are perturbing are perturbing are perturbing
Quá khứ đơn perturbed perturbed perturbed perturbed perturbed perturbed
Quá khứ tiếp diễn was perturbing were perturbing was perturbing were perturbing were perturbing were perturbing
Hiện tại hoàn thành have perturbed have perturbed has perturbed have perturbed have perturbed have perturbed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been perturbing have been perturbing has been perturbing have been perturbing have been perturbing have been perturbing
Quá khứ hoàn thành had perturbed had perturbed had perturbed had perturbed had perturbed had perturbed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been perturbing had been perturbing had been perturbing had been perturbing had been perturbing had been perturbing
Tương Lai will perturb will perturb will perturb will perturb will perturb will perturb
TL Tiếp Diễn will be perturbing will be perturbing will be perturbing will be perturbing will be perturbing will be perturbing
Tương Lai hoàn thành will have perturbed will have perturbed will have perturbed will have perturbed will have perturbed will have perturbed
TL HT Tiếp Diễn will have been perturbing will have been perturbing will have been perturbing will have been perturbing will have been perturbing will have been perturbing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would perturb would perturb would perturb would perturb would perturb would perturb
Conditional Perfect would have perturbed would have perturbed would have perturbed would have perturbed would have perturbed would have perturbed
Conditional Present Progressive would be perturbing would be perturbing would be perturbing would be perturbing would be perturbing would be perturbing
Conditional Perfect Progressive would have been perturbing would have been perturbing would have been perturbing would have been perturbing would have been perturbing would have been perturbing
Present Subjunctive perturb perturb perturb perturb perturb perturb
Past Subjunctive perturbed perturbed perturbed perturbed perturbed perturbed
Past Perfect Subjunctive had perturbed had perturbed had perturbed had perturbed had perturbed had perturbed
Imperative perturb Let′s perturb perturb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button