Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bear

Cách chia động từ bear rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bear ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BEAR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bear bearing borne
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bear bear bears bear bear bear
Hiện tại tiếp diễn am bearing are bearing is bearing are bearing are bearing are bearing
Quá khứ đơn bore bore bore bore bore bore
Quá khứ tiếp diễn was bearing were bearing was bearing were bearing were bearing were bearing
Hiện tại hoàn thành have borne have borne has borne have borne have borne have borne
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been bearing have been bearing has been bearing have been bearing have been bearing have been bearing
Quá khứ hoàn thành had borne had borne had borne had borne had borne had borne
QK hoàn thành Tiếp diễn had been bearing had been bearing had been bearing had been bearing had been bearing had been bearing
Tương Lai will bear will bear will bear will bear will bear will bear
TL Tiếp Diễn will be bearing will be bearing will be bearing will be bearing will be bearing will be bearing
Tương Lai hoàn thành will have borne will have borne will have borne will have borne will have borne will have borne
TL HT Tiếp Diễn will have been bearing will have been bearing will have been bearing will have been bearing will have been bearing will have been bearing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bear would bear would bear would bear would bear would bear
Conditional Perfect would have borne would have borne would have borne would have borne would have borne would have borne
Conditional Present Progressive would be bearing would be bearing would be bearing would be bearing would be bearing would be bearing
Conditional Perfect Progressive would have been bearing would have been bearing would have been bearing would have been bearing would have been bearing would have been bearing
Present Subjunctive bear bear bear bear bear bear
Past Subjunctive bore bore bore bore bore bore
Past Perfect Subjunctive had borne had borne had borne had borne had borne had borne
Imperative bear Let′s bear bear

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button