Type

Cách chia động từ type rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ type ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TYPE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to type typing typed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn type type types type type type
Hiện tại tiếp diễn am typing are typing is typing are typing are typing are typing
Quá khứ đơn typed typed typed typed typed typed
Quá khứ tiếp diễn was typing were typing was typing were typing were typing were typing
Hiện tại hoàn thành have typed have typed has typed have typed have typed have typed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been typing have been typing has been typing have been typing have been typing have been typing
Quá khứ hoàn thành had typed had typed had typed had typed had typed had typed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been typing had been typing had been typing had been typing had been typing had been typing
Tương Lai will type will type will type will type will type will type
TL Tiếp Diễn will be typing will be typing will be typing will be typing will be typing will be typing
Tương Lai hoàn thành will have typed will have typed will have typed will have typed will have typed will have typed
TL HT Tiếp Diễn will have been typing will have been typing will have been typing will have been typing will have been typing will have been typing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would type would type would type would type would type would type
Conditional Perfect would have typed would have typed would have typed would have typed would have typed would have typed
Conditional Present Progressive would be typing would be typing would be typing would be typing would be typing would be typing
Conditional Perfect Progressive would have been typing would have been typing would have been typing would have been typing would have been typing would have been typing
Present Subjunctive type type type type type type
Past Subjunctive typed typed typed typed typed typed
Past Perfect Subjunctive had typed had typed had typed had typed had typed had typed
Imperative type Let′s type type

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. who bruno mars dating.

Nên đọc
Close
Back to top button