Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Belie

Cách chia động từ belie rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ belie ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BELIE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to belie belying belied
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn belie belie belies belie belie belie
Hiện tại tiếp diễn am belying are belying is belying are belying are belying are belying
Quá khứ đơn belied belied belied belied belied belied
Quá khứ tiếp diễn was belying were belying was belying were belying were belying were belying
Hiện tại hoàn thành have belied have belied has belied have belied have belied have belied
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been belying have been belying has been belying have been belying have been belying have been belying
Quá khứ hoàn thành had belied had belied had belied had belied had belied had belied
QK hoàn thành Tiếp diễn had been belying had been belying had been belying had been belying had been belying had been belying
Tương Lai will belie will belie will belie will belie will belie will belie
TL Tiếp Diễn will be belying will be belying will be belying will be belying will be belying will be belying
Tương Lai hoàn thành will have belied will have belied will have belied will have belied will have belied will have belied
TL HT Tiếp Diễn will have been belying will have been belying will have been belying will have been belying will have been belying will have been belying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would belie would belie would belie would belie would belie would belie
Conditional Perfect would have belied would have belied would have belied would have belied would have belied would have belied
Conditional Present Progressive would be belying would be belying would be belying would be belying would be belying would be belying
Conditional Perfect Progressive would have been belying would have been belying would have been belying would have been belying would have been belying would have been belying
Present Subjunctive belie belie belie belie belie belie
Past Subjunctive belied belied belied belied belied belied
Past Perfect Subjunctive had belied had belied had belied had belied had belied had belied
Imperative belie Let′s belie belie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button