Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Agnize

Cách chia động từ agnize rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ agnize ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: AGNIZE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to agnize agnizing agnized
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn agnize agnize agnizes agnize agnize agnize
Hiện tại tiếp diễn am agnizing are agnizing is agnizing are agnizing are agnizing are agnizing
Quá khứ đơn agnized agnized agnized agnized agnized agnized
Quá khứ tiếp diễn was agnizing were agnizing was agnizing were agnizing were agnizing were agnizing
Hiện tại hoàn thành have agnized have agnized has agnized have agnized have agnized have agnized
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been agnizing have been agnizing has been agnizing have been agnizing have been agnizing have been agnizing
Quá khứ hoàn thành had agnized had agnized had agnized had agnized had agnized had agnized
QK hoàn thành Tiếp diễn had been agnizing had been agnizing had been agnizing had been agnizing had been agnizing had been agnizing
Tương Lai will agnize will agnize will agnize will agnize will agnize will agnize
TL Tiếp Diễn will be agnizing will be agnizing will be agnizing will be agnizing will be agnizing will be agnizing
Tương Lai hoàn thành will have agnized will have agnized will have agnized will have agnized will have agnized will have agnized
TL HT Tiếp Diễn will have been agnizing will have been agnizing will have been agnizing will have been agnizing will have been agnizing will have been agnizing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would agnize would agnize would agnize would agnize would agnize would agnize
Conditional Perfect would have agnized would have agnized would have agnized would have agnized would have agnized would have agnized
Conditional Present Progressive would be agnizing would be agnizing would be agnizing would be agnizing would be agnizing would be agnizing
Conditional Perfect Progressive would have been agnizing would have been agnizing would have been agnizing would have been agnizing would have been agnizing would have been agnizing
Present Subjunctive agnize agnize agnize agnize agnize agnize
Past Subjunctive agnized agnized agnized agnized agnized agnized
Past Perfect Subjunctive had agnized had agnized had agnized had agnized had agnized had agnized
Imperative agnize Let′s agnize agnize

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button