Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Bend

Cách chia động từ bend rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ bend ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BEND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to bend bending bent
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn bend bend bends bend bend bend
Hiện tại tiếp diễn am bending are bending is bending are bending are bending are bending
Quá khứ đơn bent bent bent bent bent bent
Quá khứ tiếp diễn was bending were bending was bending were bending were bending were bending
Hiện tại hoàn thành have bent have bent has bent have bent have bent have bent
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been bending have been bending has been bending have been bending have been bending have been bending
Quá khứ hoàn thành had bent had bent had bent had bent had bent had bent
QK hoàn thành Tiếp diễn had been bending had been bending had been bending had been bending had been bending had been bending
Tương Lai will bend will bend will bend will bend will bend will bend
TL Tiếp Diễn will be bending will be bending will be bending will be bending will be bending will be bending
Tương Lai hoàn thành will have bent will have bent will have bent will have bent will have bent will have bent
TL HT Tiếp Diễn will have been bending will have been bending will have been bending will have been bending will have been bending will have been bending
Điều Kiện Cách Hiện Tại would bend would bend would bend would bend would bend would bend
Conditional Perfect would have bent would have bent would have bent would have bent would have bent would have bent
Conditional Present Progressive would be bending would be bending would be bending would be bending would be bending would be bending
Conditional Perfect Progressive would have been bending would have been bending would have been bending would have been bending would have been bending would have been bending
Present Subjunctive bend bend bend bend bend bend
Past Subjunctive bent bent bent bent bent bent
Past Perfect Subjunctive had bent had bent had bent had bent had bent had bent
Imperative bend Let′s bend bend

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button