Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Mature

Cách chia động từ mature rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ mature ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: MATURE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to mature maturing matured
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn mature mature matures mature mature mature
Hiện tại tiếp diễn am maturing are maturing is maturing are maturing are maturing are maturing
Quá khứ đơn matured matured matured matured matured matured
Quá khứ tiếp diễn was maturing were maturing was maturing were maturing were maturing were maturing
Hiện tại hoàn thành have matured have matured has matured have matured have matured have matured
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been maturing have been maturing has been maturing have been maturing have been maturing have been maturing
Quá khứ hoàn thành had matured had matured had matured had matured had matured had matured
QK hoàn thành Tiếp diễn had been maturing had been maturing had been maturing had been maturing had been maturing had been maturing
Tương Lai will mature will mature will mature will mature will mature will mature
TL Tiếp Diễn will be maturing will be maturing will be maturing will be maturing will be maturing will be maturing
Tương Lai hoàn thành will have matured will have matured will have matured will have matured will have matured will have matured
TL HT Tiếp Diễn will have been maturing will have been maturing will have been maturing will have been maturing will have been maturing will have been maturing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would mature would mature would mature would mature would mature would mature
Conditional Perfect would have matured would have matured would have matured would have matured would have matured would have matured
Conditional Present Progressive would be maturing would be maturing would be maturing would be maturing would be maturing would be maturing
Conditional Perfect Progressive would have been maturing would have been maturing would have been maturing would have been maturing would have been maturing would have been maturing
Present Subjunctive mature mature mature mature mature mature
Past Subjunctive matured matured matured matured matured matured
Past Perfect Subjunctive had matured had matured had matured had matured had matured had matured
Imperative mature Let′s mature mature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. https://itienganh.org/dating-creative-types/.

Nên đọc
Close
Back to top button