Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Broil

Cách chia động từ broil rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ broil ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: BROIL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to broil broiling broiled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn broil broil broils broil broil broil
Hiện tại tiếp diễn am broiling are broiling is broiling are broiling are broiling are broiling
Quá khứ đơn broiled broiled broiled broiled broiled broiled
Quá khứ tiếp diễn was broiling were broiling was broiling were broiling were broiling were broiling
Hiện tại hoàn thành have broiled have broiled has broiled have broiled have broiled have broiled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been broiling have been broiling has been broiling have been broiling have been broiling have been broiling
Quá khứ hoàn thành had broiled had broiled had broiled had broiled had broiled had broiled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been broiling had been broiling had been broiling had been broiling had been broiling had been broiling
Tương Lai will broil will broil will broil will broil will broil will broil
TL Tiếp Diễn will be broiling will be broiling will be broiling will be broiling will be broiling will be broiling
Tương Lai hoàn thành will have broiled will have broiled will have broiled will have broiled will have broiled will have broiled
TL HT Tiếp Diễn will have been broiling will have been broiling will have been broiling will have been broiling will have been broiling will have been broiling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would broil would broil would broil would broil would broil would broil
Conditional Perfect would have broiled would have broiled would have broiled would have broiled would have broiled would have broiled
Conditional Present Progressive would be broiling would be broiling would be broiling would be broiling would be broiling would be broiling
Conditional Perfect Progressive would have been broiling would have been broiling would have been broiling would have been broiling would have been broiling would have been broiling
Present Subjunctive broil broil broil broil broil broil
Past Subjunctive broiled broiled broiled broiled broiled broiled
Past Perfect Subjunctive had broiled had broiled had broiled had broiled had broiled had broiled
Imperative broil Let′s broil broil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button