Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Limp

Cách chia động từ limp rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ limp ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: LIMP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to limp limping limped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn limp limp limps limp limp limp
Hiện tại tiếp diễn am limping are limping is limping are limping are limping are limping
Quá khứ đơn limped limped limped limped limped limped
Quá khứ tiếp diễn was limping were limping was limping were limping were limping were limping
Hiện tại hoàn thành have limped have limped has limped have limped have limped have limped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been limping have been limping has been limping have been limping have been limping have been limping
Quá khứ hoàn thành had limped had limped had limped had limped had limped had limped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been limping had been limping had been limping had been limping had been limping had been limping
Tương Lai will limp will limp will limp will limp will limp will limp
TL Tiếp Diễn will be limping will be limping will be limping will be limping will be limping will be limping
Tương Lai hoàn thành will have limped will have limped will have limped will have limped will have limped will have limped
TL HT Tiếp Diễn will have been limping will have been limping will have been limping will have been limping will have been limping will have been limping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would limp would limp would limp would limp would limp would limp
Conditional Perfect would have limped would have limped would have limped would have limped would have limped would have limped
Conditional Present Progressive would be limping would be limping would be limping would be limping would be limping would be limping
Conditional Perfect Progressive would have been limping would have been limping would have been limping would have been limping would have been limping would have been limping
Present Subjunctive limp limp limp limp limp limp
Past Subjunctive limped limped limped limped limped limped
Past Perfect Subjunctive had limped had limped had limped had limped had limped had limped
Imperative limp Let′s limp limp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button