Calibrate

Cách chia động từ calibrate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ calibrate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CALIBRATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to calibrate calibrating calibrated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn calibrate calibrate calibrates calibrate calibrate calibrate
Hiện tại tiếp diễn am calibrating are calibrating is calibrating are calibrating are calibrating are calibrating
Quá khứ đơn calibrated calibrated calibrated calibrated calibrated calibrated
Quá khứ tiếp diễn was calibrating were calibrating was calibrating were calibrating were calibrating were calibrating
Hiện tại hoàn thành have calibrated have calibrated has calibrated have calibrated have calibrated have calibrated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been calibrating have been calibrating has been calibrating have been calibrating have been calibrating have been calibrating
Quá khứ hoàn thành had calibrated had calibrated had calibrated had calibrated had calibrated had calibrated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been calibrating had been calibrating had been calibrating had been calibrating had been calibrating had been calibrating
Tương Lai will calibrate will calibrate will calibrate will calibrate will calibrate will calibrate
TL Tiếp Diễn will be calibrating will be calibrating will be calibrating will be calibrating will be calibrating will be calibrating
Tương Lai hoàn thành will have calibrated will have calibrated will have calibrated will have calibrated will have calibrated will have calibrated
TL HT Tiếp Diễn will have been calibrating will have been calibrating will have been calibrating will have been calibrating will have been calibrating will have been calibrating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would calibrate would calibrate would calibrate would calibrate would calibrate would calibrate
Conditional Perfect would have calibrated would have calibrated would have calibrated would have calibrated would have calibrated would have calibrated
Conditional Present Progressive would be calibrating would be calibrating would be calibrating would be calibrating would be calibrating would be calibrating
Conditional Perfect Progressive would have been calibrating would have been calibrating would have been calibrating would have been calibrating would have been calibrating would have been calibrating
Present Subjunctive calibrate calibrate calibrate calibrate calibrate calibrate
Past Subjunctive calibrated calibrated calibrated calibrated calibrated calibrated
Past Perfect Subjunctive had calibrated had calibrated had calibrated had calibrated had calibrated had calibrated
Imperative calibrate Let′s calibrate calibrate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button