Rob

Cách chia động từ rob rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ rob ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: ROB

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to rob robing robed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn rob rob robs rob rob rob
Hiện tại tiếp diễn am robing are robing is robing are robing are robing are robing
Quá khứ đơn robed robed robed robed robed robed
Quá khứ tiếp diễn was robing were robing was robing were robing were robing were robing
Hiện tại hoàn thành have robed have robed has robed have robed have robed have robed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been robing have been robing has been robing have been robing have been robing have been robing
Quá khứ hoàn thành had robed had robed had robed had robed had robed had robed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been robing had been robing had been robing had been robing had been robing had been robing
Tương Lai will rob will rob will rob will rob will rob will rob
TL Tiếp Diễn will be robing will be robing will be robing will be robing will be robing will be robing
Tương Lai hoàn thành will have robed will have robed will have robed will have robed will have robed will have robed
TL HT Tiếp Diễn will have been robing will have been robing will have been robing will have been robing will have been robing will have been robing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would rob would rob would rob would rob would rob would rob
Conditional Perfect would have robed would have robed would have robed would have robed would have robed would have robed
Conditional Present Progressive would be robing would be robing would be robing would be robing would be robing would be robing
Conditional Perfect Progressive would have been robing would have been robing would have been robing would have been robing would have been robing would have been robing
Present Subjunctive rob rob rob rob rob rob
Past Subjunctive robed robed robed robed robed robed
Past Perfect Subjunctive had robed had robed had robed had robed had robed had robed
Imperative rob Let′s rob rob

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button