Care

Cách chia động từ care rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ care ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CARE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to care caring cared
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn care care cares care care care
Hiện tại tiếp diễn am caring are caring is caring are caring are caring are caring
Quá khứ đơn cared cared cared cared cared cared
Quá khứ tiếp diễn was caring were caring was caring were caring were caring were caring
Hiện tại hoàn thành have cared have cared has cared have cared have cared have cared
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been caring have been caring has been caring have been caring have been caring have been caring
Quá khứ hoàn thành had cared had cared had cared had cared had cared had cared
QK hoàn thành Tiếp diễn had been caring had been caring had been caring had been caring had been caring had been caring
Tương Lai will care will care will care will care will care will care
TL Tiếp Diễn will be caring will be caring will be caring will be caring will be caring will be caring
Tương Lai hoàn thành will have cared will have cared will have cared will have cared will have cared will have cared
TL HT Tiếp Diễn will have been caring will have been caring will have been caring will have been caring will have been caring will have been caring
Điều Kiện Cách Hiện Tại would care would care would care would care would care would care
Conditional Perfect would have cared would have cared would have cared would have cared would have cared would have cared
Conditional Present Progressive would be caring would be caring would be caring would be caring would be caring would be caring
Conditional Perfect Progressive would have been caring would have been caring would have been caring would have been caring would have been caring would have been caring
Present Subjunctive care care care care care care
Past Subjunctive cared cared cared cared cared cared
Past Perfect Subjunctive had cared had cared had cared had cared had cared had cared
Imperative care Let′s care care

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button