Challenge

Cách chia động từ challenge rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ challenge ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CHALLENGE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to challenge challenging challenged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn challenge challenge challenges challenge challenge challenge
Hiện tại tiếp diễn am challenging are challenging is challenging are challenging are challenging are challenging
Quá khứ đơn challenged challenged challenged challenged challenged challenged
Quá khứ tiếp diễn was challenging were challenging was challenging were challenging were challenging were challenging
Hiện tại hoàn thành have challenged have challenged has challenged have challenged have challenged have challenged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been challenging have been challenging has been challenging have been challenging have been challenging have been challenging
Quá khứ hoàn thành had challenged had challenged had challenged had challenged had challenged had challenged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been challenging had been challenging had been challenging had been challenging had been challenging had been challenging
Tương Lai will challenge will challenge will challenge will challenge will challenge will challenge
TL Tiếp Diễn will be challenging will be challenging will be challenging will be challenging will be challenging will be challenging
Tương Lai hoàn thành will have challenged will have challenged will have challenged will have challenged will have challenged will have challenged
TL HT Tiếp Diễn will have been challenging will have been challenging will have been challenging will have been challenging will have been challenging will have been challenging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would challenge would challenge would challenge would challenge would challenge would challenge
Conditional Perfect would have challenged would have challenged would have challenged would have challenged would have challenged would have challenged
Conditional Present Progressive would be challenging would be challenging would be challenging would be challenging would be challenging would be challenging
Conditional Perfect Progressive would have been challenging would have been challenging would have been challenging would have been challenging would have been challenging would have been challenging
Present Subjunctive challenge challenge challenge challenge challenge challenge
Past Subjunctive challenged challenged challenged challenged challenged challenged
Past Perfect Subjunctive had challenged had challenged had challenged had challenged had challenged had challenged
Imperative challenge Let′s challenge challenge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button