Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Trash

Cách chia động từ trash rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ trash ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TRASH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to trash trashing trashed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn trash trash trashes trash trash trash
Hiện tại tiếp diễn am trashing are trashing is trashing are trashing are trashing are trashing
Quá khứ đơn trashed trashed trashed trashed trashed trashed
Quá khứ tiếp diễn was trashing were trashing was trashing were trashing were trashing were trashing
Hiện tại hoàn thành have trashed have trashed has trashed have trashed have trashed have trashed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been trashing have been trashing has been trashing have been trashing have been trashing have been trashing
Quá khứ hoàn thành had trashed had trashed had trashed had trashed had trashed had trashed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been trashing had been trashing had been trashing had been trashing had been trashing had been trashing
Tương Lai will trash will trash will trash will trash will trash will trash
TL Tiếp Diễn will be trashing will be trashing will be trashing will be trashing will be trashing will be trashing
Tương Lai hoàn thành will have trashed will have trashed will have trashed will have trashed will have trashed will have trashed
TL HT Tiếp Diễn will have been trashing will have been trashing will have been trashing will have been trashing will have been trashing will have been trashing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would trash would trash would trash would trash would trash would trash
Conditional Perfect would have trashed would have trashed would have trashed would have trashed would have trashed would have trashed
Conditional Present Progressive would be trashing would be trashing would be trashing would be trashing would be trashing would be trashing
Conditional Perfect Progressive would have been trashing would have been trashing would have been trashing would have been trashing would have been trashing would have been trashing
Present Subjunctive trash trash trash trash trash trash
Past Subjunctive trashed trashed trashed trashed trashed trashed
Past Perfect Subjunctive had trashed had trashed had trashed had trashed had trashed had trashed
Imperative trash Let′s trash trash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button