Channel

Cách chia động từ channel rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ channel ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CHANNEL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to channel channeling channeled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn channel channel channels channel channel channel
Hiện tại tiếp diễn am channeling are channeling is channeling are channeling are channeling are channeling
Quá khứ đơn channeled channeled channeled channeled channeled channeled
Quá khứ tiếp diễn was channeling were channeling was channeling were channeling were channeling were channeling
Hiện tại hoàn thành have channeled have channeled has channeled have channeled have channeled have channeled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been channeling have been channeling has been channeling have been channeling have been channeling have been channeling
Quá khứ hoàn thành had channeled had channeled had channeled had channeled had channeled had channeled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been channeling had been channeling had been channeling had been channeling had been channeling had been channeling
Tương Lai will channel will channel will channel will channel will channel will channel
TL Tiếp Diễn will be channeling will be channeling will be channeling will be channeling will be channeling will be channeling
Tương Lai hoàn thành will have channeled will have channeled will have channeled will have channeled will have channeled will have channeled
TL HT Tiếp Diễn will have been channeling will have been channeling will have been channeling will have been channeling will have been channeling will have been channeling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would channel would channel would channel would channel would channel would channel
Conditional Perfect would have channeled would have channeled would have channeled would have channeled would have channeled would have channeled
Conditional Present Progressive would be channeling would be channeling would be channeling would be channeling would be channeling would be channeling
Conditional Perfect Progressive would have been channeling would have been channeling would have been channeling would have been channeling would have been channeling would have been channeling
Present Subjunctive channel channel channel channel channel channel
Past Subjunctive channeled channeled channeled channeled channeled channeled
Past Perfect Subjunctive had channeled had channeled had channeled had channeled had channeled had channeled
Imperative channel Let′s channel channel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button