Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Incapacitate

Cách chia động từ incapacitate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ incapacitate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: INCAPACITATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to incapacitate incapacitating incapacitated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn incapacitate incapacitate incapacitates incapacitate incapacitate incapacitate
Hiện tại tiếp diễn am incapacitating are incapacitating is incapacitating are incapacitating are incapacitating are incapacitating
Quá khứ đơn incapacitated incapacitated incapacitated incapacitated incapacitated incapacitated
Quá khứ tiếp diễn was incapacitating were incapacitating was incapacitating were incapacitating were incapacitating were incapacitating
Hiện tại hoàn thành have incapacitated have incapacitated has incapacitated have incapacitated have incapacitated have incapacitated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been incapacitating have been incapacitating has been incapacitating have been incapacitating have been incapacitating have been incapacitating
Quá khứ hoàn thành had incapacitated had incapacitated had incapacitated had incapacitated had incapacitated had incapacitated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been incapacitating had been incapacitating had been incapacitating had been incapacitating had been incapacitating had been incapacitating
Tương Lai will incapacitate will incapacitate will incapacitate will incapacitate will incapacitate will incapacitate
TL Tiếp Diễn will be incapacitating will be incapacitating will be incapacitating will be incapacitating will be incapacitating will be incapacitating
Tương Lai hoàn thành will have incapacitated will have incapacitated will have incapacitated will have incapacitated will have incapacitated will have incapacitated
TL HT Tiếp Diễn will have been incapacitating will have been incapacitating will have been incapacitating will have been incapacitating will have been incapacitating will have been incapacitating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would incapacitate would incapacitate would incapacitate would incapacitate would incapacitate would incapacitate
Conditional Perfect would have incapacitated would have incapacitated would have incapacitated would have incapacitated would have incapacitated would have incapacitated
Conditional Present Progressive would be incapacitating would be incapacitating would be incapacitating would be incapacitating would be incapacitating would be incapacitating
Conditional Perfect Progressive would have been incapacitating would have been incapacitating would have been incapacitating would have been incapacitating would have been incapacitating would have been incapacitating
Present Subjunctive incapacitate incapacitate incapacitate incapacitate incapacitate incapacitate
Past Subjunctive incapacitated incapacitated incapacitated incapacitated incapacitated incapacitated
Past Perfect Subjunctive had incapacitated had incapacitated had incapacitated had incapacitated had incapacitated had incapacitated
Imperative incapacitate Let′s incapacitate incapacitate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button