Chide

Cách chia động từ chide rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ chide ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CHIDE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to chide chiding chidden
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn chide chide chides chide chide chide
Hiện tại tiếp diễn am chiding are chiding is chiding are chiding are chiding are chiding
Quá khứ đơn chid chid chid chid chid chid
Quá khứ tiếp diễn was chiding were chiding was chiding were chiding were chiding were chiding
Hiện tại hoàn thành have chidden have chidden has chidden have chidden have chidden have chidden
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been chiding have been chiding has been chiding have been chiding have been chiding have been chiding
Quá khứ hoàn thành had chidden had chidden had chidden had chidden had chidden had chidden
QK hoàn thành Tiếp diễn had been chiding had been chiding had been chiding had been chiding had been chiding had been chiding
Tương Lai will chide will chide will chide will chide will chide will chide
TL Tiếp Diễn will be chiding will be chiding will be chiding will be chiding will be chiding will be chiding
Tương Lai hoàn thành will have chidden will have chidden will have chidden will have chidden will have chidden will have chidden
TL HT Tiếp Diễn will have been chiding will have been chiding will have been chiding will have been chiding will have been chiding will have been chiding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would chide would chide would chide would chide would chide would chide
Conditional Perfect would have chidden would have chidden would have chidden would have chidden would have chidden would have chidden
Conditional Present Progressive would be chiding would be chiding would be chiding would be chiding would be chiding would be chiding
Conditional Perfect Progressive would have been chiding would have been chiding would have been chiding would have been chiding would have been chiding would have been chiding
Present Subjunctive chide chide chide chide chide chide
Past Subjunctive chid chid chid chid chid chid
Past Perfect Subjunctive had chidden had chidden had chidden had chidden had chidden had chidden
Imperative chide Let′s chide chide

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button