Descend

Cách chia động từ descend rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ descend ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DESCEND

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to descend descending descended
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn descend descend descends descend descend descend
Hiện tại tiếp diễn am descending are descending is descending are descending are descending are descending
Quá khứ đơn descended descended descended descended descended descended
Quá khứ tiếp diễn was descending were descending was descending were descending were descending were descending
Hiện tại hoàn thành have descended have descended has descended have descended have descended have descended
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been descending have been descending has been descending have been descending have been descending have been descending
Quá khứ hoàn thành had descended had descended had descended had descended had descended had descended
QK hoàn thành Tiếp diễn had been descending had been descending had been descending had been descending had been descending had been descending
Tương Lai will descend will descend will descend will descend will descend will descend
TL Tiếp Diễn will be descending will be descending will be descending will be descending will be descending will be descending
Tương Lai hoàn thành will have descended will have descended will have descended will have descended will have descended will have descended
TL HT Tiếp Diễn will have been descending will have been descending will have been descending will have been descending will have been descending will have been descending
Điều Kiện Cách Hiện Tại would descend would descend would descend would descend would descend would descend
Conditional Perfect would have descended would have descended would have descended would have descended would have descended would have descended
Conditional Present Progressive would be descending would be descending would be descending would be descending would be descending would be descending
Conditional Perfect Progressive would have been descending would have been descending would have been descending would have been descending would have been descending would have been descending
Present Subjunctive descend descend descend descend descend descend
Past Subjunctive descended descended descended descended descended descended
Past Perfect Subjunctive had descended had descended had descended had descended had descended had descended
Imperative descend Let′s descend descend

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button