Chlorinate

Cách chia động từ chlorinate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ chlorinate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CHLORINATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to chlorinate chlorinating chlorinated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn chlorinate chlorinate chlorinates chlorinate chlorinate chlorinate
Hiện tại tiếp diễn am chlorinating are chlorinating is chlorinating are chlorinating are chlorinating are chlorinating
Quá khứ đơn chlorinated chlorinated chlorinated chlorinated chlorinated chlorinated
Quá khứ tiếp diễn was chlorinating were chlorinating was chlorinating were chlorinating were chlorinating were chlorinating
Hiện tại hoàn thành have chlorinated have chlorinated has chlorinated have chlorinated have chlorinated have chlorinated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been chlorinating have been chlorinating has been chlorinating have been chlorinating have been chlorinating have been chlorinating
Quá khứ hoàn thành had chlorinated had chlorinated had chlorinated had chlorinated had chlorinated had chlorinated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been chlorinating had been chlorinating had been chlorinating had been chlorinating had been chlorinating had been chlorinating
Tương Lai will chlorinate will chlorinate will chlorinate will chlorinate will chlorinate will chlorinate
TL Tiếp Diễn will be chlorinating will be chlorinating will be chlorinating will be chlorinating will be chlorinating will be chlorinating
Tương Lai hoàn thành will have chlorinated will have chlorinated will have chlorinated will have chlorinated will have chlorinated will have chlorinated
TL HT Tiếp Diễn will have been chlorinating will have been chlorinating will have been chlorinating will have been chlorinating will have been chlorinating will have been chlorinating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would chlorinate would chlorinate would chlorinate would chlorinate would chlorinate would chlorinate
Conditional Perfect would have chlorinated would have chlorinated would have chlorinated would have chlorinated would have chlorinated would have chlorinated
Conditional Present Progressive would be chlorinating would be chlorinating would be chlorinating would be chlorinating would be chlorinating would be chlorinating
Conditional Perfect Progressive would have been chlorinating would have been chlorinating would have been chlorinating would have been chlorinating would have been chlorinating would have been chlorinating
Present Subjunctive chlorinate chlorinate chlorinate chlorinate chlorinate chlorinate
Past Subjunctive chlorinated chlorinated chlorinated chlorinated chlorinated chlorinated
Past Perfect Subjunctive had chlorinated had chlorinated had chlorinated had chlorinated had chlorinated had chlorinated
Imperative chlorinate Let′s chlorinate chlorinate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. do older women like younger men.

Nên đọc
Close
Back to top button