Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Restrict

Cách chia động từ restrict rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ restrict ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RESTRICT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to restrict restricting restricted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn restrict restrict restricts restrict restrict restrict
Hiện tại tiếp diễn am restricting are restricting is restricting are restricting are restricting are restricting
Quá khứ đơn restricted restricted restricted restricted restricted restricted
Quá khứ tiếp diễn was restricting were restricting was restricting were restricting were restricting were restricting
Hiện tại hoàn thành have restricted have restricted has restricted have restricted have restricted have restricted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been restricting have been restricting has been restricting have been restricting have been restricting have been restricting
Quá khứ hoàn thành had restricted had restricted had restricted had restricted had restricted had restricted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been restricting had been restricting had been restricting had been restricting had been restricting had been restricting
Tương Lai will restrict will restrict will restrict will restrict will restrict will restrict
TL Tiếp Diễn will be restricting will be restricting will be restricting will be restricting will be restricting will be restricting
Tương Lai hoàn thành will have restricted will have restricted will have restricted will have restricted will have restricted will have restricted
TL HT Tiếp Diễn will have been restricting will have been restricting will have been restricting will have been restricting will have been restricting will have been restricting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would restrict would restrict would restrict would restrict would restrict would restrict
Conditional Perfect would have restricted would have restricted would have restricted would have restricted would have restricted would have restricted
Conditional Present Progressive would be restricting would be restricting would be restricting would be restricting would be restricting would be restricting
Conditional Perfect Progressive would have been restricting would have been restricting would have been restricting would have been restricting would have been restricting would have been restricting
Present Subjunctive restrict restrict restrict restrict restrict restrict
Past Subjunctive restricted restricted restricted restricted restricted restricted
Past Perfect Subjunctive had restricted had restricted had restricted had restricted had restricted had restricted
Imperative restrict Let′s restrict restrict

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. carbon dating calculator.

Nên đọc
Close
Back to top button