Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Clash

Cách chia động từ clash rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ clash ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CLASH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to clash clashing clashed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn clash clash clashes clash clash clash
Hiện tại tiếp diễn am clashing are clashing is clashing are clashing are clashing are clashing
Quá khứ đơn clashed clashed clashed clashed clashed clashed
Quá khứ tiếp diễn was clashing were clashing was clashing were clashing were clashing were clashing
Hiện tại hoàn thành have clashed have clashed has clashed have clashed have clashed have clashed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been clashing have been clashing has been clashing have been clashing have been clashing have been clashing
Quá khứ hoàn thành had clashed had clashed had clashed had clashed had clashed had clashed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been clashing had been clashing had been clashing had been clashing had been clashing had been clashing
Tương Lai will clash will clash will clash will clash will clash will clash
TL Tiếp Diễn will be clashing will be clashing will be clashing will be clashing will be clashing will be clashing
Tương Lai hoàn thành will have clashed will have clashed will have clashed will have clashed will have clashed will have clashed
TL HT Tiếp Diễn will have been clashing will have been clashing will have been clashing will have been clashing will have been clashing will have been clashing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would clash would clash would clash would clash would clash would clash
Conditional Perfect would have clashed would have clashed would have clashed would have clashed would have clashed would have clashed
Conditional Present Progressive would be clashing would be clashing would be clashing would be clashing would be clashing would be clashing
Conditional Perfect Progressive would have been clashing would have been clashing would have been clashing would have been clashing would have been clashing would have been clashing
Present Subjunctive clash clash clash clash clash clash
Past Subjunctive clashed clashed clashed clashed clashed clashed
Past Perfect Subjunctive had clashed had clashed had clashed had clashed had clashed had clashed
Imperative clash Let′s clash clash

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button