Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Gush

Cách chia động từ gush rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ gush ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: GUSH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to gush gushing gushed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn gush gush gushes gush gush gush
Hiện tại tiếp diễn am gushing are gushing is gushing are gushing are gushing are gushing
Quá khứ đơn gushed gushed gushed gushed gushed gushed
Quá khứ tiếp diễn was gushing were gushing was gushing were gushing were gushing were gushing
Hiện tại hoàn thành have gushed have gushed has gushed have gushed have gushed have gushed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been gushing have been gushing has been gushing have been gushing have been gushing have been gushing
Quá khứ hoàn thành had gushed had gushed had gushed had gushed had gushed had gushed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been gushing had been gushing had been gushing had been gushing had been gushing had been gushing
Tương Lai will gush will gush will gush will gush will gush will gush
TL Tiếp Diễn will be gushing will be gushing will be gushing will be gushing will be gushing will be gushing
Tương Lai hoàn thành will have gushed will have gushed will have gushed will have gushed will have gushed will have gushed
TL HT Tiếp Diễn will have been gushing will have been gushing will have been gushing will have been gushing will have been gushing will have been gushing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would gush would gush would gush would gush would gush would gush
Conditional Perfect would have gushed would have gushed would have gushed would have gushed would have gushed would have gushed
Conditional Present Progressive would be gushing would be gushing would be gushing would be gushing would be gushing would be gushing
Conditional Perfect Progressive would have been gushing would have been gushing would have been gushing would have been gushing would have been gushing would have been gushing
Present Subjunctive gush gush gush gush gush gush
Past Subjunctive gushed gushed gushed gushed gushed gushed
Past Perfect Subjunctive had gushed had gushed had gushed had gushed had gushed had gushed
Imperative gush Let′s gush gush

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. craigslist hook up.

Nên đọc
Close
Back to top button