Coat

Cách chia động từ coat rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ coat ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COAT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to coat coating coated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn coat coat coats coat coat coat
Hiện tại tiếp diễn am coating are coating is coating are coating are coating are coating
Quá khứ đơn coated coated coated coated coated coated
Quá khứ tiếp diễn was coating were coating was coating were coating were coating were coating
Hiện tại hoàn thành have coated have coated has coated have coated have coated have coated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been coating have been coating has been coating have been coating have been coating have been coating
Quá khứ hoàn thành had coated had coated had coated had coated had coated had coated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been coating had been coating had been coating had been coating had been coating had been coating
Tương Lai will coat will coat will coat will coat will coat will coat
TL Tiếp Diễn will be coating will be coating will be coating will be coating will be coating will be coating
Tương Lai hoàn thành will have coated will have coated will have coated will have coated will have coated will have coated
TL HT Tiếp Diễn will have been coating will have been coating will have been coating will have been coating will have been coating will have been coating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would coat would coat would coat would coat would coat would coat
Conditional Perfect would have coated would have coated would have coated would have coated would have coated would have coated
Conditional Present Progressive would be coating would be coating would be coating would be coating would be coating would be coating
Conditional Perfect Progressive would have been coating would have been coating would have been coating would have been coating would have been coating would have been coating
Present Subjunctive coat coat coat coat coat coat
Past Subjunctive coated coated coated coated coated coated
Past Perfect Subjunctive had coated had coated had coated had coated had coated had coated
Imperative coat Let′s coat coat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button