Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Exude

Cách chia động từ exude rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ exude ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: EXUDE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to exude exuding exuded
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn exude exude exudes exude exude exude
Hiện tại tiếp diễn am exuding are exuding is exuding are exuding are exuding are exuding
Quá khứ đơn exuded exuded exuded exuded exuded exuded
Quá khứ tiếp diễn was exuding were exuding was exuding were exuding were exuding were exuding
Hiện tại hoàn thành have exuded have exuded has exuded have exuded have exuded have exuded
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been exuding have been exuding has been exuding have been exuding have been exuding have been exuding
Quá khứ hoàn thành had exuded had exuded had exuded had exuded had exuded had exuded
QK hoàn thành Tiếp diễn had been exuding had been exuding had been exuding had been exuding had been exuding had been exuding
Tương Lai will exude will exude will exude will exude will exude will exude
TL Tiếp Diễn will be exuding will be exuding will be exuding will be exuding will be exuding will be exuding
Tương Lai hoàn thành will have exuded will have exuded will have exuded will have exuded will have exuded will have exuded
TL HT Tiếp Diễn will have been exuding will have been exuding will have been exuding will have been exuding will have been exuding will have been exuding
Điều Kiện Cách Hiện Tại would exude would exude would exude would exude would exude would exude
Conditional Perfect would have exuded would have exuded would have exuded would have exuded would have exuded would have exuded
Conditional Present Progressive would be exuding would be exuding would be exuding would be exuding would be exuding would be exuding
Conditional Perfect Progressive would have been exuding would have been exuding would have been exuding would have been exuding would have been exuding would have been exuding
Present Subjunctive exude exude exude exude exude exude
Past Subjunctive exuded exuded exuded exuded exuded exuded
Past Perfect Subjunctive had exuded had exuded had exuded had exuded had exuded had exuded
Imperative exude Let′s exude exude

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button