Coerce

Cách chia động từ coerce rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ coerce ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COERCE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to coerce coercing coerced
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn coerce coerce coerces coerce coerce coerce
Hiện tại tiếp diễn am coercing are coercing is coercing are coercing are coercing are coercing
Quá khứ đơn coerced coerced coerced coerced coerced coerced
Quá khứ tiếp diễn was coercing were coercing was coercing were coercing were coercing were coercing
Hiện tại hoàn thành have coerced have coerced has coerced have coerced have coerced have coerced
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been coercing have been coercing has been coercing have been coercing have been coercing have been coercing
Quá khứ hoàn thành had coerced had coerced had coerced had coerced had coerced had coerced
QK hoàn thành Tiếp diễn had been coercing had been coercing had been coercing had been coercing had been coercing had been coercing
Tương Lai will coerce will coerce will coerce will coerce will coerce will coerce
TL Tiếp Diễn will be coercing will be coercing will be coercing will be coercing will be coercing will be coercing
Tương Lai hoàn thành will have coerced will have coerced will have coerced will have coerced will have coerced will have coerced
TL HT Tiếp Diễn will have been coercing will have been coercing will have been coercing will have been coercing will have been coercing will have been coercing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would coerce would coerce would coerce would coerce would coerce would coerce
Conditional Perfect would have coerced would have coerced would have coerced would have coerced would have coerced would have coerced
Conditional Present Progressive would be coercing would be coercing would be coercing would be coercing would be coercing would be coercing
Conditional Perfect Progressive would have been coercing would have been coercing would have been coercing would have been coercing would have been coercing would have been coercing
Present Subjunctive coerce coerce coerce coerce coerce coerce
Past Subjunctive coerced coerced coerced coerced coerced coerced
Past Perfect Subjunctive had coerced had coerced had coerced had coerced had coerced had coerced
Imperative coerce Let′s coerce coerce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button