Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Fondle

Cách chia động từ fondle rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ fondle ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FONDLE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to fondle fondling fondled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn fondle fondle fondles fondle fondle fondle
Hiện tại tiếp diễn am fondling are fondling is fondling are fondling are fondling are fondling
Quá khứ đơn fondled fondled fondled fondled fondled fondled
Quá khứ tiếp diễn was fondling were fondling was fondling were fondling were fondling were fondling
Hiện tại hoàn thành have fondled have fondled has fondled have fondled have fondled have fondled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been fondling have been fondling has been fondling have been fondling have been fondling have been fondling
Quá khứ hoàn thành had fondled had fondled had fondled had fondled had fondled had fondled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been fondling had been fondling had been fondling had been fondling had been fondling had been fondling
Tương Lai will fondle will fondle will fondle will fondle will fondle will fondle
TL Tiếp Diễn will be fondling will be fondling will be fondling will be fondling will be fondling will be fondling
Tương Lai hoàn thành will have fondled will have fondled will have fondled will have fondled will have fondled will have fondled
TL HT Tiếp Diễn will have been fondling will have been fondling will have been fondling will have been fondling will have been fondling will have been fondling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would fondle would fondle would fondle would fondle would fondle would fondle
Conditional Perfect would have fondled would have fondled would have fondled would have fondled would have fondled would have fondled
Conditional Present Progressive would be fondling would be fondling would be fondling would be fondling would be fondling would be fondling
Conditional Perfect Progressive would have been fondling would have been fondling would have been fondling would have been fondling would have been fondling would have been fondling
Present Subjunctive fondle fondle fondle fondle fondle fondle
Past Subjunctive fondled fondled fondled fondled fondled fondled
Past Perfect Subjunctive had fondled had fondled had fondled had fondled had fondled had fondled
Imperative fondle Let′s fondle fondle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button