Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Commission

Cách chia động từ commission rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ commission ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COMMISSION

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to commission commissioning commissioned
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn commission commission commissions commission commission commission
Hiện tại tiếp diễn am commissioning are commissioning is commissioning are commissioning are commissioning are commissioning
Quá khứ đơn commissioned commissioned commissioned commissioned commissioned commissioned
Quá khứ tiếp diễn was commissioning were commissioning was commissioning were commissioning were commissioning were commissioning
Hiện tại hoàn thành have commissioned have commissioned has commissioned have commissioned have commissioned have commissioned
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been commissioning have been commissioning has been commissioning have been commissioning have been commissioning have been commissioning
Quá khứ hoàn thành had commissioned had commissioned had commissioned had commissioned had commissioned had commissioned
QK hoàn thành Tiếp diễn had been commissioning had been commissioning had been commissioning had been commissioning had been commissioning had been commissioning
Tương Lai will commission will commission will commission will commission will commission will commission
TL Tiếp Diễn will be commissioning will be commissioning will be commissioning will be commissioning will be commissioning will be commissioning
Tương Lai hoàn thành will have commissioned will have commissioned will have commissioned will have commissioned will have commissioned will have commissioned
TL HT Tiếp Diễn will have been commissioning will have been commissioning will have been commissioning will have been commissioning will have been commissioning will have been commissioning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would commission would commission would commission would commission would commission would commission
Conditional Perfect would have commissioned would have commissioned would have commissioned would have commissioned would have commissioned would have commissioned
Conditional Present Progressive would be commissioning would be commissioning would be commissioning would be commissioning would be commissioning would be commissioning
Conditional Perfect Progressive would have been commissioning would have been commissioning would have been commissioning would have been commissioning would have been commissioning would have been commissioning
Present Subjunctive commission commission commission commission commission commission
Past Subjunctive commissioned commissioned commissioned commissioned commissioned commissioned
Past Perfect Subjunctive had commissioned had commissioned had commissioned had commissioned had commissioned had commissioned
Imperative commission Let′s commission commission

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button