Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Communicate

Cách chia động từ communicate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ communicate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: COMMUNICATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to communicate communicating communicated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn communicate communicate communicates communicate communicate communicate
Hiện tại tiếp diễn am communicating are communicating is communicating are communicating are communicating are communicating
Quá khứ đơn communicated communicated communicated communicated communicated communicated
Quá khứ tiếp diễn was communicating were communicating was communicating were communicating were communicating were communicating
Hiện tại hoàn thành have communicated have communicated has communicated have communicated have communicated have communicated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been communicating have been communicating has been communicating have been communicating have been communicating have been communicating
Quá khứ hoàn thành had communicated had communicated had communicated had communicated had communicated had communicated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been communicating had been communicating had been communicating had been communicating had been communicating had been communicating
Tương Lai will communicate will communicate will communicate will communicate will communicate will communicate
TL Tiếp Diễn will be communicating will be communicating will be communicating will be communicating will be communicating will be communicating
Tương Lai hoàn thành will have communicated will have communicated will have communicated will have communicated will have communicated will have communicated
TL HT Tiếp Diễn will have been communicating will have been communicating will have been communicating will have been communicating will have been communicating will have been communicating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would communicate would communicate would communicate would communicate would communicate would communicate
Conditional Perfect would have communicated would have communicated would have communicated would have communicated would have communicated would have communicated
Conditional Present Progressive would be communicating would be communicating would be communicating would be communicating would be communicating would be communicating
Conditional Perfect Progressive would have been communicating would have been communicating would have been communicating would have been communicating would have been communicating would have been communicating
Present Subjunctive communicate communicate communicate communicate communicate communicate
Past Subjunctive communicated communicated communicated communicated communicated communicated
Past Perfect Subjunctive had communicated had communicated had communicated had communicated had communicated had communicated
Imperative communicate Let′s communicate communicate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button