Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Flog

Cách chia động từ flog rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ flog ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FLOG

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to flog flogging flogged
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn flog flog flogs flog flog flog
Hiện tại tiếp diễn am flogging are flogging is flogging are flogging are flogging are flogging
Quá khứ đơn flogged flogged flogged flogged flogged flogged
Quá khứ tiếp diễn was flogging were flogging was flogging were flogging were flogging were flogging
Hiện tại hoàn thành have flogged have flogged has flogged have flogged have flogged have flogged
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been flogging have been flogging has been flogging have been flogging have been flogging have been flogging
Quá khứ hoàn thành had flogged had flogged had flogged had flogged had flogged had flogged
QK hoàn thành Tiếp diễn had been flogging had been flogging had been flogging had been flogging had been flogging had been flogging
Tương Lai will flog will flog will flog will flog will flog will flog
TL Tiếp Diễn will be flogging will be flogging will be flogging will be flogging will be flogging will be flogging
Tương Lai hoàn thành will have flogged will have flogged will have flogged will have flogged will have flogged will have flogged
TL HT Tiếp Diễn will have been flogging will have been flogging will have been flogging will have been flogging will have been flogging will have been flogging
Điều Kiện Cách Hiện Tại would flog would flog would flog would flog would flog would flog
Conditional Perfect would have flogged would have flogged would have flogged would have flogged would have flogged would have flogged
Conditional Present Progressive would be flogging would be flogging would be flogging would be flogging would be flogging would be flogging
Conditional Perfect Progressive would have been flogging would have been flogging would have been flogging would have been flogging would have been flogging would have been flogging
Present Subjunctive flog flog flog flog flog flog
Past Subjunctive flogged flogged flogged flogged flogged flogged
Past Perfect Subjunctive had flogged had flogged had flogged had flogged had flogged had flogged
Imperative flog Let′s flog flog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button