Connect

Cách chia động từ connect rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ connect ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CONNECT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to connect connecting connected
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn connect connect connects connect connect connect
Hiện tại tiếp diễn am connecting are connecting is connecting are connecting are connecting are connecting
Quá khứ đơn connected connected connected connected connected connected
Quá khứ tiếp diễn was connecting were connecting was connecting were connecting were connecting were connecting
Hiện tại hoàn thành have connected have connected has connected have connected have connected have connected
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been connecting have been connecting has been connecting have been connecting have been connecting have been connecting
Quá khứ hoàn thành had connected had connected had connected had connected had connected had connected
QK hoàn thành Tiếp diễn had been connecting had been connecting had been connecting had been connecting had been connecting had been connecting
Tương Lai will connect will connect will connect will connect will connect will connect
TL Tiếp Diễn will be connecting will be connecting will be connecting will be connecting will be connecting will be connecting
Tương Lai hoàn thành will have connected will have connected will have connected will have connected will have connected will have connected
TL HT Tiếp Diễn will have been connecting will have been connecting will have been connecting will have been connecting will have been connecting will have been connecting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would connect would connect would connect would connect would connect would connect
Conditional Perfect would have connected would have connected would have connected would have connected would have connected would have connected
Conditional Present Progressive would be connecting would be connecting would be connecting would be connecting would be connecting would be connecting
Conditional Perfect Progressive would have been connecting would have been connecting would have been connecting would have been connecting would have been connecting would have been connecting
Present Subjunctive connect connect connect connect connect connect
Past Subjunctive connected connected connected connected connected connected
Past Perfect Subjunctive had connected had connected had connected had connected had connected had connected
Imperative connect Let′s connect connect

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nên đọc
Close
Back to top button