Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Convoy

Cách chia động từ convoy rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ convoy ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CONVOY

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to convoy convoying convoyed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn convoy convoy convoys convoy convoy convoy
Hiện tại tiếp diễn am convoying are convoying is convoying are convoying are convoying are convoying
Quá khứ đơn convoyed convoyed convoyed convoyed convoyed convoyed
Quá khứ tiếp diễn was convoying were convoying was convoying were convoying were convoying were convoying
Hiện tại hoàn thành have convoyed have convoyed has convoyed have convoyed have convoyed have convoyed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been convoying have been convoying has been convoying have been convoying have been convoying have been convoying
Quá khứ hoàn thành had convoyed had convoyed had convoyed had convoyed had convoyed had convoyed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been convoying had been convoying had been convoying had been convoying had been convoying had been convoying
Tương Lai will convoy will convoy will convoy will convoy will convoy will convoy
TL Tiếp Diễn will be convoying will be convoying will be convoying will be convoying will be convoying will be convoying
Tương Lai hoàn thành will have convoyed will have convoyed will have convoyed will have convoyed will have convoyed will have convoyed
TL HT Tiếp Diễn will have been convoying will have been convoying will have been convoying will have been convoying will have been convoying will have been convoying
Điều Kiện Cách Hiện Tại would convoy would convoy would convoy would convoy would convoy would convoy
Conditional Perfect would have convoyed would have convoyed would have convoyed would have convoyed would have convoyed would have convoyed
Conditional Present Progressive would be convoying would be convoying would be convoying would be convoying would be convoying would be convoying
Conditional Perfect Progressive would have been convoying would have been convoying would have been convoying would have been convoying would have been convoying would have been convoying
Present Subjunctive convoy convoy convoy convoy convoy convoy
Past Subjunctive convoyed convoyed convoyed convoyed convoyed convoyed
Past Perfect Subjunctive had convoyed had convoyed had convoyed had convoyed had convoyed had convoyed
Imperative convoy Let′s convoy convoy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button