Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Transact

Cách chia động từ transact rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ transact ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: TRANSACT

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to transact transacting transacted
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn transact transact transacts transact transact transact
Hiện tại tiếp diễn am transacting are transacting is transacting are transacting are transacting are transacting
Quá khứ đơn transacted transacted transacted transacted transacted transacted
Quá khứ tiếp diễn was transacting were transacting was transacting were transacting were transacting were transacting
Hiện tại hoàn thành have transacted have transacted has transacted have transacted have transacted have transacted
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been transacting have been transacting has been transacting have been transacting have been transacting have been transacting
Quá khứ hoàn thành had transacted had transacted had transacted had transacted had transacted had transacted
QK hoàn thành Tiếp diễn had been transacting had been transacting had been transacting had been transacting had been transacting had been transacting
Tương Lai will transact will transact will transact will transact will transact will transact
TL Tiếp Diễn will be transacting will be transacting will be transacting will be transacting will be transacting will be transacting
Tương Lai hoàn thành will have transacted will have transacted will have transacted will have transacted will have transacted will have transacted
TL HT Tiếp Diễn will have been transacting will have been transacting will have been transacting will have been transacting will have been transacting will have been transacting
Điều Kiện Cách Hiện Tại would transact would transact would transact would transact would transact would transact
Conditional Perfect would have transacted would have transacted would have transacted would have transacted would have transacted would have transacted
Conditional Present Progressive would be transacting would be transacting would be transacting would be transacting would be transacting would be transacting
Conditional Perfect Progressive would have been transacting would have been transacting would have been transacting would have been transacting would have been transacting would have been transacting
Present Subjunctive transact transact transact transact transact transact
Past Subjunctive transacted transacted transacted transacted transacted transacted
Past Perfect Subjunctive had transacted had transacted had transacted had transacted had transacted had transacted
Imperative transact Let′s transact transact

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button