Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Corroborate

Cách chia động từ corroborate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ corroborate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CORROBORATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to corroborate corroborating corroborated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn corroborate corroborate corroborates corroborate corroborate corroborate
Hiện tại tiếp diễn am corroborating are corroborating is corroborating are corroborating are corroborating are corroborating
Quá khứ đơn corroborated corroborated corroborated corroborated corroborated corroborated
Quá khứ tiếp diễn was corroborating were corroborating was corroborating were corroborating were corroborating were corroborating
Hiện tại hoàn thành have corroborated have corroborated has corroborated have corroborated have corroborated have corroborated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been corroborating have been corroborating has been corroborating have been corroborating have been corroborating have been corroborating
Quá khứ hoàn thành had corroborated had corroborated had corroborated had corroborated had corroborated had corroborated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been corroborating had been corroborating had been corroborating had been corroborating had been corroborating had been corroborating
Tương Lai will corroborate will corroborate will corroborate will corroborate will corroborate will corroborate
TL Tiếp Diễn will be corroborating will be corroborating will be corroborating will be corroborating will be corroborating will be corroborating
Tương Lai hoàn thành will have corroborated will have corroborated will have corroborated will have corroborated will have corroborated will have corroborated
TL HT Tiếp Diễn will have been corroborating will have been corroborating will have been corroborating will have been corroborating will have been corroborating will have been corroborating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would corroborate would corroborate would corroborate would corroborate would corroborate would corroborate
Conditional Perfect would have corroborated would have corroborated would have corroborated would have corroborated would have corroborated would have corroborated
Conditional Present Progressive would be corroborating would be corroborating would be corroborating would be corroborating would be corroborating would be corroborating
Conditional Perfect Progressive would have been corroborating would have been corroborating would have been corroborating would have been corroborating would have been corroborating would have been corroborating
Present Subjunctive corroborate corroborate corroborate corroborate corroborate corroborate
Past Subjunctive corroborated corroborated corroborated corroborated corroborated corroborated
Past Perfect Subjunctive had corroborated had corroborated had corroborated had corroborated had corroborated had corroborated
Imperative corroborate Let′s corroborate corroborate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button