Resuscitate

Cách chia động từ resuscitate rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ resuscitate ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RESUSCITATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to resuscitate resuscitating resuscitated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn resuscitate resuscitate resuscitates resuscitate resuscitate resuscitate
Hiện tại tiếp diễn am resuscitating are resuscitating is resuscitating are resuscitating are resuscitating are resuscitating
Quá khứ đơn resuscitated resuscitated resuscitated resuscitated resuscitated resuscitated
Quá khứ tiếp diễn was resuscitating were resuscitating was resuscitating were resuscitating were resuscitating were resuscitating
Hiện tại hoàn thành have resuscitated have resuscitated has resuscitated have resuscitated have resuscitated have resuscitated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been resuscitating have been resuscitating has been resuscitating have been resuscitating have been resuscitating have been resuscitating
Quá khứ hoàn thành had resuscitated had resuscitated had resuscitated had resuscitated had resuscitated had resuscitated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been resuscitating had been resuscitating had been resuscitating had been resuscitating had been resuscitating had been resuscitating
Tương Lai will resuscitate will resuscitate will resuscitate will resuscitate will resuscitate will resuscitate
TL Tiếp Diễn will be resuscitating will be resuscitating will be resuscitating will be resuscitating will be resuscitating will be resuscitating
Tương Lai hoàn thành will have resuscitated will have resuscitated will have resuscitated will have resuscitated will have resuscitated will have resuscitated
TL HT Tiếp Diễn will have been resuscitating will have been resuscitating will have been resuscitating will have been resuscitating will have been resuscitating will have been resuscitating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would resuscitate would resuscitate would resuscitate would resuscitate would resuscitate would resuscitate
Conditional Perfect would have resuscitated would have resuscitated would have resuscitated would have resuscitated would have resuscitated would have resuscitated
Conditional Present Progressive would be resuscitating would be resuscitating would be resuscitating would be resuscitating would be resuscitating would be resuscitating
Conditional Perfect Progressive would have been resuscitating would have been resuscitating would have been resuscitating would have been resuscitating would have been resuscitating would have been resuscitating
Present Subjunctive resuscitate resuscitate resuscitate resuscitate resuscitate resuscitate
Past Subjunctive resuscitated resuscitated resuscitated resuscitated resuscitated resuscitated
Past Perfect Subjunctive had resuscitated had resuscitated had resuscitated had resuscitated had resuscitated had resuscitated
Imperative resuscitate Let′s resuscitate resuscitate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button