Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Crawl

Cách chia động từ crawl rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ crawl ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CRAWL

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to crawl crawling crawled
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn crawl crawl crawls crawl crawl crawl
Hiện tại tiếp diễn am crawling are crawling is crawling are crawling are crawling are crawling
Quá khứ đơn crawled crawled crawled crawled crawled crawled
Quá khứ tiếp diễn was crawling were crawling was crawling were crawling were crawling were crawling
Hiện tại hoàn thành have crawled have crawled has crawled have crawled have crawled have crawled
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been crawling have been crawling has been crawling have been crawling have been crawling have been crawling
Quá khứ hoàn thành had crawled had crawled had crawled had crawled had crawled had crawled
QK hoàn thành Tiếp diễn had been crawling had been crawling had been crawling had been crawling had been crawling had been crawling
Tương Lai will crawl will crawl will crawl will crawl will crawl will crawl
TL Tiếp Diễn will be crawling will be crawling will be crawling will be crawling will be crawling will be crawling
Tương Lai hoàn thành will have crawled will have crawled will have crawled will have crawled will have crawled will have crawled
TL HT Tiếp Diễn will have been crawling will have been crawling will have been crawling will have been crawling will have been crawling will have been crawling
Điều Kiện Cách Hiện Tại would crawl would crawl would crawl would crawl would crawl would crawl
Conditional Perfect would have crawled would have crawled would have crawled would have crawled would have crawled would have crawled
Conditional Present Progressive would be crawling would be crawling would be crawling would be crawling would be crawling would be crawling
Conditional Perfect Progressive would have been crawling would have been crawling would have been crawling would have been crawling would have been crawling would have been crawling
Present Subjunctive crawl crawl crawl crawl crawl crawl
Past Subjunctive crawled crawled crawled crawled crawled crawled
Past Perfect Subjunctive had crawled had crawled had crawled had crawled had crawled had crawled
Imperative crawl Let′s crawl crawl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button