Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Crush

Cách chia động từ crush rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ crush ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CRUSH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to crush crushing crushed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn crush crush crushes crush crush crush
Hiện tại tiếp diễn am crushing are crushing is crushing are crushing are crushing are crushing
Quá khứ đơn crushed crushed crushed crushed crushed crushed
Quá khứ tiếp diễn was crushing were crushing was crushing were crushing were crushing were crushing
Hiện tại hoàn thành have crushed have crushed has crushed have crushed have crushed have crushed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been crushing have been crushing has been crushing have been crushing have been crushing have been crushing
Quá khứ hoàn thành had crushed had crushed had crushed had crushed had crushed had crushed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been crushing had been crushing had been crushing had been crushing had been crushing had been crushing
Tương Lai will crush will crush will crush will crush will crush will crush
TL Tiếp Diễn will be crushing will be crushing will be crushing will be crushing will be crushing will be crushing
Tương Lai hoàn thành will have crushed will have crushed will have crushed will have crushed will have crushed will have crushed
TL HT Tiếp Diễn will have been crushing will have been crushing will have been crushing will have been crushing will have been crushing will have been crushing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would crush would crush would crush would crush would crush would crush
Conditional Perfect would have crushed would have crushed would have crushed would have crushed would have crushed would have crushed
Conditional Present Progressive would be crushing would be crushing would be crushing would be crushing would be crushing would be crushing
Conditional Perfect Progressive would have been crushing would have been crushing would have been crushing would have been crushing would have been crushing would have been crushing
Present Subjunctive crush crush crush crush crush crush
Past Subjunctive crushed crushed crushed crushed crushed crushed
Past Perfect Subjunctive had crushed had crushed had crushed had crushed had crushed had crushed
Imperative crush Let′s crush crush

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. young adult meet up.

Nên đọc
Close
Back to top button