Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Froth

Cách chia động từ froth rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ froth ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: FROTH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to froth frothing frothed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn froth froth froths froth froth froth
Hiện tại tiếp diễn am frothing are frothing is frothing are frothing are frothing are frothing
Quá khứ đơn frothed frothed frothed frothed frothed frothed
Quá khứ tiếp diễn was frothing were frothing was frothing were frothing were frothing were frothing
Hiện tại hoàn thành have frothed have frothed has frothed have frothed have frothed have frothed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been frothing have been frothing has been frothing have been frothing have been frothing have been frothing
Quá khứ hoàn thành had frothed had frothed had frothed had frothed had frothed had frothed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been frothing had been frothing had been frothing had been frothing had been frothing had been frothing
Tương Lai will froth will froth will froth will froth will froth will froth
TL Tiếp Diễn will be frothing will be frothing will be frothing will be frothing will be frothing will be frothing
Tương Lai hoàn thành will have frothed will have frothed will have frothed will have frothed will have frothed will have frothed
TL HT Tiếp Diễn will have been frothing will have been frothing will have been frothing will have been frothing will have been frothing will have been frothing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would froth would froth would froth would froth would froth would froth
Conditional Perfect would have frothed would have frothed would have frothed would have frothed would have frothed would have frothed
Conditional Present Progressive would be frothing would be frothing would be frothing would be frothing would be frothing would be frothing
Conditional Perfect Progressive would have been frothing would have been frothing would have been frothing would have been frothing would have been frothing would have been frothing
Present Subjunctive froth froth froth froth froth froth
Past Subjunctive frothed frothed frothed frothed frothed frothed
Past Perfect Subjunctive had frothed had frothed had frothed had frothed had frothed had frothed
Imperative froth Let′s froth froth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button