Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Cure

Cách chia động từ cure rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ cure ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CURE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to cure curing cured
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn cure cure cures cure cure cure
Hiện tại tiếp diễn am curing are curing is curing are curing are curing are curing
Quá khứ đơn cured cured cured cured cured cured
Quá khứ tiếp diễn was curing were curing was curing were curing were curing were curing
Hiện tại hoàn thành have cured have cured has cured have cured have cured have cured
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been curing have been curing has been curing have been curing have been curing have been curing
Quá khứ hoàn thành had cured had cured had cured had cured had cured had cured
QK hoàn thành Tiếp diễn had been curing had been curing had been curing had been curing had been curing had been curing
Tương Lai will cure will cure will cure will cure will cure will cure
TL Tiếp Diễn will be curing will be curing will be curing will be curing will be curing will be curing
Tương Lai hoàn thành will have cured will have cured will have cured will have cured will have cured will have cured
TL HT Tiếp Diễn will have been curing will have been curing will have been curing will have been curing will have been curing will have been curing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would cure would cure would cure would cure would cure would cure
Conditional Perfect would have cured would have cured would have cured would have cured would have cured would have cured
Conditional Present Progressive would be curing would be curing would be curing would be curing would be curing would be curing
Conditional Perfect Progressive would have been curing would have been curing would have been curing would have been curing would have been curing would have been curing
Present Subjunctive cure cure cure cure cure cure
Past Subjunctive cured cured cured cured cured cured
Past Perfect Subjunctive had cured had cured had cured had cured had cured had cured
Imperative cure Let′s cure cure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button