Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Curse

Cách chia động từ curse rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ curse ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: CURSE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to curse cursing cursed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn curse curse curses curse curse curse
Hiện tại tiếp diễn am cursing are cursing is cursing are cursing are cursing are cursing
Quá khứ đơn cursed cursed cursed cursed cursed cursed
Quá khứ tiếp diễn was cursing were cursing was cursing were cursing were cursing were cursing
Hiện tại hoàn thành have cursed have cursed has cursed have cursed have cursed have cursed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been cursing have been cursing has been cursing have been cursing have been cursing have been cursing
Quá khứ hoàn thành had cursed had cursed had cursed had cursed had cursed had cursed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been cursing had been cursing had been cursing had been cursing had been cursing had been cursing
Tương Lai will curse will curse will curse will curse will curse will curse
TL Tiếp Diễn will be cursing will be cursing will be cursing will be cursing will be cursing will be cursing
Tương Lai hoàn thành will have cursed will have cursed will have cursed will have cursed will have cursed will have cursed
TL HT Tiếp Diễn will have been cursing will have been cursing will have been cursing will have been cursing will have been cursing will have been cursing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would curse would curse would curse would curse would curse would curse
Conditional Perfect would have cursed would have cursed would have cursed would have cursed would have cursed would have cursed
Conditional Present Progressive would be cursing would be cursing would be cursing would be cursing would be cursing would be cursing
Conditional Perfect Progressive would have been cursing would have been cursing would have been cursing would have been cursing would have been cursing would have been cursing
Present Subjunctive curse curse curse curse curse curse
Past Subjunctive cursed cursed cursed cursed cursed cursed
Past Perfect Subjunctive had cursed had cursed had cursed had cursed had cursed had cursed
Imperative curse Let′s curse curse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button