Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Date

Cách chia động từ date rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ date ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DATE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to date dating dated
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn date date dates date date date
Hiện tại tiếp diễn am dating are dating is dating are dating are dating are dating
Quá khứ đơn dated dated dated dated dated dated
Quá khứ tiếp diễn was dating were dating was dating were dating were dating were dating
Hiện tại hoàn thành have dated have dated has dated have dated have dated have dated
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been dating have been dating has been dating have been dating have been dating have been dating
Quá khứ hoàn thành had dated had dated had dated had dated had dated had dated
QK hoàn thành Tiếp diễn had been dating had been dating had been dating had been dating had been dating had been dating
Tương Lai will date will date will date will date will date will date
TL Tiếp Diễn will be dating will be dating will be dating will be dating will be dating will be dating
Tương Lai hoàn thành will have dated will have dated will have dated will have dated will have dated will have dated
TL HT Tiếp Diễn will have been dating will have been dating will have been dating will have been dating will have been dating will have been dating
Điều Kiện Cách Hiện Tại would date would date would date would date would date would date
Conditional Perfect would have dated would have dated would have dated would have dated would have dated would have dated
Conditional Present Progressive would be dating would be dating would be dating would be dating would be dating would be dating
Conditional Perfect Progressive would have been dating would have been dating would have been dating would have been dating would have been dating would have been dating
Present Subjunctive date date date date date date
Past Subjunctive dated dated dated dated dated dated
Past Perfect Subjunctive had dated had dated had dated had dated had dated had dated
Imperative date Let′s date date

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button