Switch

Cách chia động từ switch rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ switch ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: SWITCH

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to switch switching switched
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn switch switch switches switch switch switch
Hiện tại tiếp diễn am switching are switching is switching are switching are switching are switching
Quá khứ đơn switched switched switched switched switched switched
Quá khứ tiếp diễn was switching were switching was switching were switching were switching were switching
Hiện tại hoàn thành have switched have switched has switched have switched have switched have switched
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been switching have been switching has been switching have been switching have been switching have been switching
Quá khứ hoàn thành had switched had switched had switched had switched had switched had switched
QK hoàn thành Tiếp diễn had been switching had been switching had been switching had been switching had been switching had been switching
Tương Lai will switch will switch will switch will switch will switch will switch
TL Tiếp Diễn will be switching will be switching will be switching will be switching will be switching will be switching
Tương Lai hoàn thành will have switched will have switched will have switched will have switched will have switched will have switched
TL HT Tiếp Diễn will have been switching will have been switching will have been switching will have been switching will have been switching will have been switching
Điều Kiện Cách Hiện Tại would switch would switch would switch would switch would switch would switch
Conditional Perfect would have switched would have switched would have switched would have switched would have switched would have switched
Conditional Present Progressive would be switching would be switching would be switching would be switching would be switching would be switching
Conditional Perfect Progressive would have been switching would have been switching would have been switching would have been switching would have been switching would have been switching
Present Subjunctive switch switch switch switch switch switch
Past Subjunctive switched switched switched switched switched switched
Past Perfect Subjunctive had switched had switched had switched had switched had switched had switched
Imperative switch Let′s switch switch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button