Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Deform

Cách chia động từ deform rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ deform ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DEFORM

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to deform deforming deformed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn deform deform deforms deform deform deform
Hiện tại tiếp diễn am deforming are deforming is deforming are deforming are deforming are deforming
Quá khứ đơn deformed deformed deformed deformed deformed deformed
Quá khứ tiếp diễn was deforming were deforming was deforming were deforming were deforming were deforming
Hiện tại hoàn thành have deformed have deformed has deformed have deformed have deformed have deformed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been deforming have been deforming has been deforming have been deforming have been deforming have been deforming
Quá khứ hoàn thành had deformed had deformed had deformed had deformed had deformed had deformed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been deforming had been deforming had been deforming had been deforming had been deforming had been deforming
Tương Lai will deform will deform will deform will deform will deform will deform
TL Tiếp Diễn will be deforming will be deforming will be deforming will be deforming will be deforming will be deforming
Tương Lai hoàn thành will have deformed will have deformed will have deformed will have deformed will have deformed will have deformed
TL HT Tiếp Diễn will have been deforming will have been deforming will have been deforming will have been deforming will have been deforming will have been deforming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would deform would deform would deform would deform would deform would deform
Conditional Perfect would have deformed would have deformed would have deformed would have deformed would have deformed would have deformed
Conditional Present Progressive would be deforming would be deforming would be deforming would be deforming would be deforming would be deforming
Conditional Perfect Progressive would have been deforming would have been deforming would have been deforming would have been deforming would have been deforming would have been deforming
Present Subjunctive deform deform deform deform deform deform
Past Subjunctive deformed deformed deformed deformed deformed deformed
Past Perfect Subjunctive had deformed had deformed had deformed had deformed had deformed had deformed
Imperative deform Let′s deform deform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. meet horny ladies.

Nên đọc
Close
Back to top button