Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Retrieve

Cách chia động từ retrieve rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ retrieve ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: RETRIEVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to retrieve retrieving retrieved
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn retrieve retrieve retrieves retrieve retrieve retrieve
Hiện tại tiếp diễn am retrieving are retrieving is retrieving are retrieving are retrieving are retrieving
Quá khứ đơn retrieved retrieved retrieved retrieved retrieved retrieved
Quá khứ tiếp diễn was retrieving were retrieving was retrieving were retrieving were retrieving were retrieving
Hiện tại hoàn thành have retrieved have retrieved has retrieved have retrieved have retrieved have retrieved
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been retrieving have been retrieving has been retrieving have been retrieving have been retrieving have been retrieving
Quá khứ hoàn thành had retrieved had retrieved had retrieved had retrieved had retrieved had retrieved
QK hoàn thành Tiếp diễn had been retrieving had been retrieving had been retrieving had been retrieving had been retrieving had been retrieving
Tương Lai will retrieve will retrieve will retrieve will retrieve will retrieve will retrieve
TL Tiếp Diễn will be retrieving will be retrieving will be retrieving will be retrieving will be retrieving will be retrieving
Tương Lai hoàn thành will have retrieved will have retrieved will have retrieved will have retrieved will have retrieved will have retrieved
TL HT Tiếp Diễn will have been retrieving will have been retrieving will have been retrieving will have been retrieving will have been retrieving will have been retrieving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would retrieve would retrieve would retrieve would retrieve would retrieve would retrieve
Conditional Perfect would have retrieved would have retrieved would have retrieved would have retrieved would have retrieved would have retrieved
Conditional Present Progressive would be retrieving would be retrieving would be retrieving would be retrieving would be retrieving would be retrieving
Conditional Perfect Progressive would have been retrieving would have been retrieving would have been retrieving would have been retrieving would have been retrieving would have been retrieving
Present Subjunctive retrieve retrieve retrieve retrieve retrieve retrieve
Past Subjunctive retrieved retrieved retrieved retrieved retrieved retrieved
Past Perfect Subjunctive had retrieved had retrieved had retrieved had retrieved had retrieved had retrieved
Imperative retrieve Let′s retrieve retrieve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. online dating never works for me.

Nên đọc
Close
Back to top button