Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Depart

Cách chia động từ depart rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ depart ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DEPART

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to depart departing departed
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn depart depart departs depart depart depart
Hiện tại tiếp diễn am departing are departing is departing are departing are departing are departing
Quá khứ đơn departed departed departed departed departed departed
Quá khứ tiếp diễn was departing were departing was departing were departing were departing were departing
Hiện tại hoàn thành have departed have departed has departed have departed have departed have departed
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been departing have been departing has been departing have been departing have been departing have been departing
Quá khứ hoàn thành had departed had departed had departed had departed had departed had departed
QK hoàn thành Tiếp diễn had been departing had been departing had been departing had been departing had been departing had been departing
Tương Lai will depart will depart will depart will depart will depart will depart
TL Tiếp Diễn will be departing will be departing will be departing will be departing will be departing will be departing
Tương Lai hoàn thành will have departed will have departed will have departed will have departed will have departed will have departed
TL HT Tiếp Diễn will have been departing will have been departing will have been departing will have been departing will have been departing will have been departing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would depart would depart would depart would depart would depart would depart
Conditional Perfect would have departed would have departed would have departed would have departed would have departed would have departed
Conditional Present Progressive would be departing would be departing would be departing would be departing would be departing would be departing
Conditional Perfect Progressive would have been departing would have been departing would have been departing would have been departing would have been departing would have been departing
Present Subjunctive depart depart depart depart depart depart
Past Subjunctive departed departed departed departed departed departed
Past Perfect Subjunctive had departed had departed had departed had departed had departed had departed
Imperative depart Let′s depart depart

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. leftover dates recipes.

Nên đọc
Close
Back to top button