Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Reap

Cách chia động từ reap rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ reap ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: REAP

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to reap reaping reaped
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn reap reap reaps reap reap reap
Hiện tại tiếp diễn am reaping are reaping is reaping are reaping are reaping are reaping
Quá khứ đơn reaped reaped reaped reaped reaped reaped
Quá khứ tiếp diễn was reaping were reaping was reaping were reaping were reaping were reaping
Hiện tại hoàn thành have reaped have reaped has reaped have reaped have reaped have reaped
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been reaping have been reaping has been reaping have been reaping have been reaping have been reaping
Quá khứ hoàn thành had reaped had reaped had reaped had reaped had reaped had reaped
QK hoàn thành Tiếp diễn had been reaping had been reaping had been reaping had been reaping had been reaping had been reaping
Tương Lai will reap will reap will reap will reap will reap will reap
TL Tiếp Diễn will be reaping will be reaping will be reaping will be reaping will be reaping will be reaping
Tương Lai hoàn thành will have reaped will have reaped will have reaped will have reaped will have reaped will have reaped
TL HT Tiếp Diễn will have been reaping will have been reaping will have been reaping will have been reaping will have been reaping will have been reaping
Điều Kiện Cách Hiện Tại would reap would reap would reap would reap would reap would reap
Conditional Perfect would have reaped would have reaped would have reaped would have reaped would have reaped would have reaped
Conditional Present Progressive would be reaping would be reaping would be reaping would be reaping would be reaping would be reaping
Conditional Perfect Progressive would have been reaping would have been reaping would have been reaping would have been reaping would have been reaping would have been reaping
Present Subjunctive reap reap reap reap reap reap
Past Subjunctive reaped reaped reaped reaped reaped reaped
Past Perfect Subjunctive had reaped had reaped had reaped had reaped had reaped had reaped
Imperative reap Let′s reap reap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nên đọc
Close
Back to top button