Disappear

Cách chia động từ disappear rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ disappear ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: DISAPPEAR

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to disappear disappearing disappeared
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn disappear disappear disappears disappear disappear disappear
Hiện tại tiếp diễn am disappearing are disappearing is disappearing are disappearing are disappearing are disappearing
Quá khứ đơn disappeared disappeared disappeared disappeared disappeared disappeared
Quá khứ tiếp diễn was disappearing were disappearing was disappearing were disappearing were disappearing were disappearing
Hiện tại hoàn thành have disappeared have disappeared has disappeared have disappeared have disappeared have disappeared
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been disappearing have been disappearing has been disappearing have been disappearing have been disappearing have been disappearing
Quá khứ hoàn thành had disappeared had disappeared had disappeared had disappeared had disappeared had disappeared
QK hoàn thành Tiếp diễn had been disappearing had been disappearing had been disappearing had been disappearing had been disappearing had been disappearing
Tương Lai will disappear will disappear will disappear will disappear will disappear will disappear
TL Tiếp Diễn will be disappearing will be disappearing will be disappearing will be disappearing will be disappearing will be disappearing
Tương Lai hoàn thành will have disappeared will have disappeared will have disappeared will have disappeared will have disappeared will have disappeared
TL HT Tiếp Diễn will have been disappearing will have been disappearing will have been disappearing will have been disappearing will have been disappearing will have been disappearing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would disappear would disappear would disappear would disappear would disappear would disappear
Conditional Perfect would have disappeared would have disappeared would have disappeared would have disappeared would have disappeared would have disappeared
Conditional Present Progressive would be disappearing would be disappearing would be disappearing would be disappearing would be disappearing would be disappearing
Conditional Perfect Progressive would have been disappearing would have been disappearing would have been disappearing would have been disappearing would have been disappearing would have been disappearing
Present Subjunctive disappear disappear disappear disappear disappear disappear
Past Subjunctive disappeared disappeared disappeared disappeared disappeared disappeared
Past Perfect Subjunctive had disappeared had disappeared had disappeared had disappeared had disappeared had disappeared
Imperative disappear Let′s disappear disappear

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button