Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Induce

Cách chia động từ induce rất dễ, Bạn phải nhớ 3 dạng ở bảng đầu tiên để có thể chia động từ đó ở bất kỳ thời nào.Giờ bạn xem cách chia chi tiết của động từ induce ở bảng thứ 2 chi tiết hơn về tất cả các thì.

Chia Động Từ: INDUCE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
to induce inducing induced
Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn induce induce induces induce induce induce
Hiện tại tiếp diễn am inducing are inducing is inducing are inducing are inducing are inducing
Quá khứ đơn induced induced induced induced induced induced
Quá khứ tiếp diễn was inducing were inducing was inducing were inducing were inducing were inducing
Hiện tại hoàn thành have induced have induced has induced have induced have induced have induced
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn have been inducing have been inducing has been inducing have been inducing have been inducing have been inducing
Quá khứ hoàn thành had induced had induced had induced had induced had induced had induced
QK hoàn thành Tiếp diễn had been inducing had been inducing had been inducing had been inducing had been inducing had been inducing
Tương Lai will induce will induce will induce will induce will induce will induce
TL Tiếp Diễn will be inducing will be inducing will be inducing will be inducing will be inducing will be inducing
Tương Lai hoàn thành will have induced will have induced will have induced will have induced will have induced will have induced
TL HT Tiếp Diễn will have been inducing will have been inducing will have been inducing will have been inducing will have been inducing will have been inducing
Điều Kiện Cách Hiện Tại would induce would induce would induce would induce would induce would induce
Conditional Perfect would have induced would have induced would have induced would have induced would have induced would have induced
Conditional Present Progressive would be inducing would be inducing would be inducing would be inducing would be inducing would be inducing
Conditional Perfect Progressive would have been inducing would have been inducing would have been inducing would have been inducing would have been inducing would have been inducing
Present Subjunctive induce induce induce induce induce induce
Past Subjunctive induced induced induced induced induced induced
Past Perfect Subjunctive had induced had induced had induced had induced had induced had induced
Imperative induce Let′s induce induce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. phillipines dating.

Nên đọc
Close
Back to top button